Operační program Zaměstnanost – zveřejněna výzva „Podpora sociálního podnikání“


Zájemci o zahájení nebo rozšíření sociálního podnikání se mohou zde http://www.esfcr.cz/vyzva-015-opz dozvědět podmínky výše uvedené výzvy.

Po zkušenostech z jednání se zájemci o dotaci zdůrazňujeme: výzva, resp. finanční podpora není à priori míněna jako podpora podnikatelů v získávání finančních zdrojů pro jejich potřebu, byť by to bylo za jejich podnikatelské úsilí. Důvodem této finanční podpory je podpořit tvorbu pracovních míst pro lidi sociálně vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené. Kdo výše uvedenému nerozumí, nechť se do sociálního podnikání nepouští. Uspoří tím mnoho potíží sobě a lidem, kteří s jeho snahou přijdou do kontaktu.

Co jsme, mimo jiné, z textu výzvy vyčetli:

a)    číslo výzvy 03_15_015
b)    komplementární s výzvou v rámci IROP, IP 9 c, specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Účel: výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Pro více informací vizte připojený základní přehled a podívejte se na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
c)    spolufinancování (vlastní zdroje realizátora projektu): 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, ideálně z vlastních tržeb
d)    maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 mil. Kč
e)    v režimu de minimis
f)    oprávnění žadatelé: OSVČ a obchodní korporace dle zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Účast obcí jen v souladu s obsahem bodu 3. b přílohy č. 2 výzvy nazvané „Sada rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (WISE)“
g)    podporované aktivity: vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integračních sociálních podniků
h)    cílová skupina, tedy budoucí zaměstnanci: osoby sociálně vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené
i)    křížové financování možné a max. do 20 % z celkových přímých způsobilých výdajů projektu. Účel: stavební úpravy prováděné pro usnadnění přístupu a pohybu osobám se zdravotním postižením nebo úpravy prostor pro osoby se zdravotním postižením
j)    žádost se podává výlučně elektronicky prostřednictvím informačního systému IS KP14+ s úvodní stránkou zde https://mseu.mssf.cz
k)    žadatel musí disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem
l)    nejzazší datum ukončení realizace projektu 31.12.2018
m)    ukončení přijímání žádostí 30.11.2015
n)    na závěr doporučujeme, z toho b. opakovaně:

a.    využijte možnosti konzultací s pracovnicemi MPSV ČR (spojení na ně je v textu výzvy). Buďte ohleduplní a o konzultace žádejte, pokud již máte váš záměr, případně žádost ve vysokém stadiu rozpracovanosti
b.    nesnažte se dle znění výzvy tvořit váš projekt, záměr, podnikání – to by nejspíš nefungovalo. Nápad, průzkum trhu, kritické ohodnocení svých možností, identifikace rizik a práce s nimi, personál a určení a zpracování mnoha dalších položek – to je správný postup. Hodně vám pomohou zkušenosti s podnikáním